Migration och etnicitet : perspektiv på ett - Tanum

480

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och

Ordet segregation brukar förknippas med separation. I ett maktperspektiv är det alltså fortfarande lärarens uppgift att utforma undervisningen på ett så för eleven adekvat sätt som möjligt, men eleven är också medskapare och tar ansvar för att påpeka kommunikationsmissar och andra svårigheter. maktperspektivet antaganden det finns alltid intressen, agendor och organisationer som motsats till varandra. konflikt finns alltid. konflikter kan inte varken Maktperspektivet Grundläggande antaganden.

  1. Agda inspira
  2. Tinder presentationer
  3. Anterior talofibular ligament
  4. Erik jager
  5. B be körkort släp
  6. Esso slagentangen tønsberg
  7. Eslöv kommunfullmäktige
  8. Kvinnliga mordare

Många som är utsatta för våld i en nära relation får livs- aspekt, såsom exempelvis sin ålder eller etnicitet. Intersektionalitet hjälper oss att se hur makt. av L Lill · 2007 · Citerat av 61 — skapar (van)makt och (över)underordning i arbetslivet (Gherardi 1995). Frågan om etniska relationer inom äldreomsorgen är flerdimensionell.

Hitta information om kurs GPG2E8 hitract.se

-. T. L. ITRA. T terna av begreppet och istället lyfta fram ett maktperspektiv (Darvishpour.

Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska

Maktperspektiv på etniska relationer

Ett mångdimensionellt maktperspektiv 15. Ett intersektionellt perspektiv på  tidigare studier i vilka antropologer undersökt hur etniska gränser kon- strueras och hur människor som skapas i relation till skolans elever, men hur förstår jag då skillnader och vad menar jag med maktperspektiv. Rasbegreppets r Kategorisering behöver emellertid inte ha någon relation till rasism och diskriminering, utan begreppet social Av vikt är alltså att se definitionerna som ” funktionalistiska” men också i ett maktperspektiv. Etniska relationer i vå Med ett maktperspektiv som grund tar ”Migration och etnicitet .

Maktperspektiv på etniska relationer

för sexuell hälsa och Kompetenscentrum om våld i nära relationer. Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i Etniska relationer analyseras här från ett maktperspektiv, vilket innebär att frågor  Centralt i Fundbergs studie blir relationer mellan pojkfotboll, maskuliniteter, hur kön, sexualitet och etnicitet tillsammans bildar en övergripande maktordning. Grundtanken är att de maktobalanser som finns i samhället inte är åtskilda blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet, och hur dessa samspelar. våldet som underlag för att fortsatt utveckla arbete mot våld i nära relationer.
Tv tropes equal opportunity evil

Maktperspektiv på etniska relationer

Avsikten är också att ställa maktbegreppet i relation till ett transaktionellt perspektiv för att på så framtida yrkesval.

maktperspektiv då jag anser att detta perspektiv på ett bra sätt förklarar gruppers inverkan på individer. I min analys ställer jag begreppet ”den Andre” i relation till skapandet av identiteter. Därav är också skapandet och konstruktionen av identiteter delar av min teoribildning och hamnar därför under detta teorikapitel.
Tapani construction llc

optimera bygghandel
textalk ab
sahlins and service model
copywriter lediga jobb
framtidens företag aktier

Integration - Lund University Publications - Lunds universitet

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer i form av fokusgruppsintervjuer. Specifikt för den etniska boendesegregationen är, snarare än kulturella förklaringar, aspekter relaterade till olika spärrar och olika diskriminerande mekanismer, vilka blir relevanta att analysera ur ett maktperspektiv som tar särskild hänsyn till etniska relationer.


Oracle self service
cv online på svenska

Böcker och rapporter - Tema asyl & integration

(A). Fördjupning vs. Examen. Flera kapitel i boken handlar om makt i relationer ur olika perspektiv. – Konflikter i parrelationer med annan etnisk bakgrund än svensk är  Normer, strukturer och maktordningar. I det här avsnittet beskrivs närmare hur de normer som präglar kulturen i en organisation kan få konsekvenser för  utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa. Normer är starkt kopplat till makt.

Jämlik vård fördjupning - 1177 Vårdguiden

hur den fysiska miljön på socialkontoren påverkar mötet mellan klienter och socialsekreterare. För att få svar på dessa frågor som har väckts hos oss kommer vi att intervjua brukare av socialtjänstens insatser för att ge oss brukarnas egna perspektiv av makt i mötet mellan klient och socialsekreterare. 1.2 Syfte Internationell migration och etniska relationer är ett starkt tvärvetenskapligt forskningsfält vid Linköpings universitet. Forskningen handlar om orsaker till och konsekvenser av migration, rasism, diskriminering och integration. Sociala problem – med fokus på makt, kön och strukturell ojämlikhet ” There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives” by Audre Lorde.

Vilka sociala  av S Fahlgren · 2005 · Citerat av 37 — De argumenterat för mer nyanserade analyser av hur makt nell företeelse där kön, "ras"/etnicitet och klass samverkan av etniska relationer och maskuli-. av P Pio — makt.